fbpx

Zapraszamy do umawiania wizyt poprzez system rejestracji online Umów wizytę!

Klauzula dotycząca czynności przetwarzania: Monitoring

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Na mocy art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Pulsmed Sp. z o. o.
  z siedzibą w Łodzi (90 – 248); ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 26
  REGON: 008068760

Dane kontaktowe:
Pulsmed Sp. z o. o.
90 – 248 Łódź; ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 26
tel.: + 48 602 336 360
e-mail: biuro@pulsmed.com.pl

Z Inspektorem mogą się Państwo skontaktować pod adresem: sekretariat@pulsmed.com.pl lub pod adresem korespondencyjnym z dopiskiem: IOD

Uwaga: Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, w tym realizacji praw nadanych Państwu przez RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • prowadzenia obserwacji i rejestrowania osób i zdarzeń na terenie należącym do Administratora;
 • zapewnienia na tym terenie bezpieczeństwa pracowników i osób tam przebywających.
 1. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
  • 6 ust. 1 lit. c) tj.: niezbędność o wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • 6 ust. 1 lit. f) tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa.
 2. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe, będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymywania na mocy przepisów prawa, w tym kancelarie prawne.
  Kolejną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są zaufani partnerzy Administratora świadczący dla niego usługi:
 • serwisowe dla użytkowanego u siebie sprzętu komputerowego;
 • archiwizacji i profesjonalnego niszczenia dokumentów.
 1. Nagrania będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 15 dni od dnia zapisu.
  W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu prawnym, termin określony w punkcie powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 1. Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich kopii;
  • sprostowania danych jeśli niepoprawne lub nieprawdziwe;
  • ograniczania przetwarzania danych;
 • usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 1. Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

 

Wysyłając do Kliniki jakiekolwiek dane, o których traktuje art. 9 ust. 1, wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora, którym jest Pulsmed Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (90 – 248). Więcej informacji o zasadach i sposobach przetwarzania danych obowiązujących u Administratora znajdą Państwo na stronie: https://pulsmed.com.pl/rodo/klauzula-pacjenci/
Podziel się
Logo PulsmedLife