fbpx

Zapraszamy do umawiania wizyt poprzez system rejestracji online Umów wizytę!

Klauzula dotycząca Rekrutacji pracowników

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Mając na uwadze art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot:
  Pulsmed Sp. z o. o.
  z siedzibą w Łodzi (90 – 248); ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 26
  REGON: 008068760

Dane kontaktowe:
Pulsmed Sp. z o. o.
90 – 248 Łódź; ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 26
tel.: + 48 602 336 360
e-mail: biuro@pulsmed.com.pl

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Patrycja Rzeczkowsk

Z Inspektorem mogą się Państwo skontaktować pod adresem: iod@pulsmed.com.pl lub pod adresem korespondencyjnym z dopiskiem: IOD

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacji.
 2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, o których mówi art. 221 Kodeksu pracy, jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przywołany przepis pozwala na przetwarzanie danych gdy jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

Podanie przez Panią/Pana danych zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie.

Udzielone zgody mogą zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe, będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymywania na mocy przepisów prawa.

Kolejną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są zaufani partnerzy Administratora świadczący dla niego usługi:

 • hostingu;
 • serwisowe dla użytkowanego przez niego sprzętu komputerowego;
 • doręczeń;
 • archiwizacji i profesjonalnego niszczenia dokumentów.
 1. Okres przechowywania Pani/Pana danych to okres do zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko. Jeżeli wyrażą Państwo na to odrębną zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie, Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników.
 2. Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich kopii;
  • sprostowania danych jeśli niepoprawne lub nieprawdziwe;
  • ograniczania przetwarzania danych;
  • usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 3. Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do prowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania danych prowadzenie rekrutacji nie będzie możliwe.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.

 

Wysyłając do Kliniki jakiekolwiek dane, o których traktuje art. 9 ust. 1, wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora, którym jest Pulsmed Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (90 – 248). Więcej informacji o zasadach i sposobach przetwarzania danych obowiązujących u Administratora znajdą Państwo na stronie: https://pulsmed.com.pl/rodo/klauzula-pacjenci/
Podziel się
Logo PulsmedLife