fbpx

Zapraszamy do umawiania wizyt poprzez system rejestracji online Umów wizytę!

Klauzula informacyjna dotycząca Korespondencji

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Mając na uwadze wymagania art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:Pulsmed Sp. z o. o.
  z siedzibą w Łodzi (90 – 248); ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 26
  REGON: 008068760Dane kontaktowe:
  Pulsmed Sp. z o. o.
  90 – 248 Łódź; ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 26
  tel.: + 48 602 336 360
  e-mail: biuro@pulsmed.com.pl

Z Inspektorem mogą się Państwo skontaktować pod adresem: iod@pulsmed.com.pl lub pod adresem korespondencyjnym z dopiskiem: IOD

Uwaga: Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, w tym realizacji praw nadanych Państwu przez RODO.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania odpowiedzi na otrzymaną korespondencję).
 2. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO. Przywołane przepisy pozwalają na przetwarzane danych gdy jest to niezbędne:
  • do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 3. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe, będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymywania na mocy przepisów prawa.

Kolejną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są zaufani partnerzy administratora świadczące dla niego usługi:

 • serwisowe dla użytkowanego u siebie sprzętu komputerowego;
 • doręczeń;
 • archiwizacji i profesjonalnego niszczenia dokumentów.
 1. Okres przechowywania danych uzależniony jest od charakteru korespondencji i obejmuje czas:
  • do załatwienia sprawy;
  • a następnie, w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami do czasu ich rozpatrzenia).
 2. Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich kopii;
  • sprostowania danych jeśli niepoprawne lub nieprawdziwe;
  • przenoszalności danych
  • ograniczania lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; adres: ul. Stawki 2; 00 – 193 Warszawa,
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne w do procesowania korespondencji w tym realizowanie przedmiotowych spraw. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana,
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

 

Wysyłając do Kliniki jakiekolwiek dane, o których traktuje art. 9 ust. 1, wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora, którym jest Pulsmed Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (90 – 248). Więcej informacji o zasadach i sposobach przetwarzania danych obowiązujących u Administratora znajdą Państwo na stronie: https://pulsmed.com.pl/rodo/klauzula-pacjenci/
Podziel się
Logo PulsmedLife