fbpx

Zapraszamy do umawiania wizyt poprzez system rejestracji online Umów wizytę!

Klauzula Pacjenci

Klauzula informacyjna dla Pacjentów

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Mając na uwadze art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:Pulsmed Sp. z o. o.
z siedzibą w Łodzi (90 – 248); ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 26
REGON: 008068760

Dane kontaktowe:
Pulsmed Sp. z o. o.
90 – 248 Łódź; ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 26
tel.: + 48 602 336 360
e-mail: biuro@pulsmed.com.plZ Inspektorem mogą się Państwo skontaktować pod adresem: iod@pulsmed.com.pl lub pod adresem korespondencyjnym z dopiskiem: IOD

Uwaga: Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, w tym realizacji praw nadanych Państwu przez RODO.

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług medycznych w szczególności w celu świadczenia przez administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

c) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (t.j. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z przepisami:

 • ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej;
 • ustawy z dnia 5.12 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty;
 • ustawy z dnia 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
 • ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • ustawy z 13.10.1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
 • ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego w brzmieniu zgodnym z ustawą z 4.07.20219 o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
 • ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • ustawy z 20.04.2011 r. o systemie informacji w służbie zdrowia;
 • ustawy z 11.09.2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
 • ustawy z 25.09.2015 r o zawodzie fizjoterapeuty;
 • ustawy z 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego;

 

d) Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe, będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymywania na mocy przepisów prawa.

Kolejną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są zaufani partnerzy administratora świadczące dla niego usługi:

 • serwisowe dla użytkowanego u siebie sprzętu komputerowego;
 • doręczeń;
 • archiwizacji i profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Odrębną grupą odbiorców, do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane są partnerzy handlowi administratora.

e) Okres przechowywania danych wynosi 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
 5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

f) Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich kopii;
  • sprostowania danych jeśli niepoprawne lub nieprawdziwe;
  • przenoszalności danych;
  • ograniczania przetwarzania danych;
  • usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

g) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; adres; ul. Stawki 2; 00 – 193 Warszawa.

h) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów o świadczeniu usług medycznych. Niepodanie danych uniemożliwi świadczenie usług medycznych.

i) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

 

Wysyłając do Kliniki jakiekolwiek dane, o których traktuje art. 9 ust. 1, wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora, którym jest Pulsmed Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (90 – 248). Więcej informacji o zasadach i sposobach przetwarzania danych obowiązujących u Administratora znajdą Państwo na stronie: https://pulsmed.com.pl/rodo/klauzula-pacjenci/
Podziel się
Logo PulsmedLife